QR Code รายงาน


การรายงานการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 1        รายงานครั้งที่ 1  ตรวจสอบการรายงานครั้งที่ 1

การรายงานการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2        รายงานครั้งที่ 1  ตรวจสอบการรายงานครั้งที่  1
                                                                        รายงานครั้งที่ 2  ตรวจสอบการรายงานครั้งที่  2 (8 มิถุนายน 2563)

การรายงานการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 3        รายงานครั้งที่ 1   ตรวจสอบการรายงานครั้งที่  1 (15 มิถุนายน 2563)
                                                                        รายงานครั้งที่ 2   ตรวจสอบการรายงานครั้งที่  2 (22 มิถุนายน 2563)

การรายงานการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 4        รายงานครั้งที่ 1   ตรวจสอบการรายงานครั้งที่  1 (1 กรกฏาคม 2563)


https://dltv.ac.th/

https://dltv.ac.th/schedules

https://dltv.ac.th/content/content-detail/10532/1001


 
 
 
   

การนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แบบเขียนคำตามคำบอก (ให้โรงเรียนดาวน์โหลดเตรียมไว้ให้กรรมการในวันประเมินตามปฏิทิน)
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน  การเขียน (โรงเรียนดาวน์โหลดเตรียมไว้)


ขอให้กรรมการแต่ละชุดดำเนินการบันทึกข้อมูลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

https://esan69.sillapa.net/sp-nbp1/

https://esan68.sillapa.net/sp-nbp1/

มาแล้วประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชการ(การศึกษาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562           
ให้ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันให้ถูกต้อง เพื่อจัดทำเกียตรบัตร
คลิกที่นี่ หนังสือราชาการ/ประกาศผล   แยกตามกิจกรรมข้างล่างซ้ายมือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
    
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

การประกวดแข่งขันและคัดเลือกผลงานที่ประสพผลสำเร็จ ประจำปี 2562
การนำแนวทางการนิเทศภายในลงสู่การปฏิบัติตามนโยบาย
ปี 2562 
ปีทองแห่งการนิเทศภายใน 

                                *** รายงานการรับชม


หมายเหตุ  ให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
      1.ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 1 รับชมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
      2.ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 2 ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
      3.ดาวน์โหลดไฟล์ที่ 3 รับชมเพื่อรับทราบแนวทางการนิเทศภายในฯ
(กรุณารับชมตามลำดับ)
***เพื่อป้องกันปัญหาในการรับชม ขอให้ดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนรับชม

ลิงค์รายงาน  

ครั้งที่  3  ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่  3  คณิตศสาตร์

ลิงค์รายงาน  
ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2561

ครั้งที่  2  ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่  2  ภาษาไทย แบบรายงานการอ่าน เขียน
               

รายงานการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ครั้งที่  2  คณิตศสาตร์

(ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี g-mail ก่อนทำแบบติดตามนี้ เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูล)
                  


ลิงค์รายงาน

 

ครั้งที่  1 เดือนมิถุนายน

กลุ่มงานหลักสูตรฯ


กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม

         กรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนเรียนรวมได้รับการอบรมและยังไม่เคยได้รับการอบรมพร้อมพี่เลี้ยงเด็กพิการที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ” ภายในวันที่ 28  มีนาคม 2561

       
**หนังสือสั่งการ/ตัวอย่างการกรอก
        **รายชื่อพีี่เลี้ยงเด็กพิการ**
                   
                          ** คลิกกรอกข้อมูลที่นี่ 
        **
คลิกดูการตอบกลับ

 โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
        ให้ศูนย์เครือข่ายฯ กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เขตพื้นการศึกษาจะจัดประกวดแข่งขันในวันเสาร์ที่       9 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 7  มิถุนายน 2561 

 ******ให้กรอกตามศูนย์เครือข่าย ฯที่กำหนดเขียนเรียงไว้แล้ว******

  กิจกรรมการแข่งขัน
   1. การคัดลายมือ                               รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน 
   2. เรียงร้อยถ้อยคำ                            ** หนังสือราชการ
   3. การย่อความ                                 ** คำสั่งกรรมการตัดสิน     หนังสือราชการ     ขอใช้สถานที่
   4. การแต่งคำประพันธ์                       ** แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ (ให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตนำมาในวันที่     5. พินิจวรรคดี                                                                                                       แข่งขันด้วยสำหรับกรรมการตัดสิน)
                                                                        
   ** แผนผัง/ห้องแข่งขัน
  
ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           


             

วีดิทัศน์การอบรมทางไกล | การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
หนังสือราชการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

 • การจัดสรรงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์ DLIT การจัดสรรอุปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณตามเอกสารแนบโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการจัดหาผู้ขายไว้ก่อนและรายงานการดำเนินงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 10 มิถ ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2559 21:46 โดย นางสาวปิยะพร ประภูชะกา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ด่วนที่สุด!!!!ให้โรงเรียนกรอกแบบสอบถามออนไลน์รายงานข้อมูล  เด็กที่มีความสามารถพิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ภายในวันที่  7 กรกฎาคม ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:58 โดย nbp1 admin
 • ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้รายงานข้อมูลออนไลน์ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 รายงานภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:45 โดย nbp1 admin
 • ภาษาอังกฤษ ด่วน!!!! ให้โรงเรียนรายงานข้อมูลออนไลน์จำนวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้ารับการประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของสถานศึกษาจำแนกตามผลการประเมิน  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ...
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:45 โดย nbp1 admin
 • ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1http://nbp1.esdc.go.th
  ส่ง 8 ก.ค. 2559 20:47 โดย nbp1 admin
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

www.esdc.name
www.esdc.name/cer
http://202.143.164.82/amssplus403/index.php
http://www.nb1.go.th/pracharath/
http://deesrinb1.blogspot.com/
http://202.143.164.82/reportleader/index.php
http://www.nb1.go.th/2013/plannb1/
https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/update-bexr-thorsaphth-khxng-rongreiyn-thi-niComments