ทำเนียบบุคลากร/หน้าที่รับผิดชอบ

นายคำตา อ้วนสาเล

Mr.Kamta Uansale

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

kamta.nbp1@esdc.go.th

081-9770198

นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง

Mr.Samrit Laopheng

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

samrit.nbp1@esdc.go.th

086-2185032

นางสาวอัมรา เวียงแสง

Miss.Amara Wiangsang

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

amara.nbp1@esdc.go.th

088-5346195

นางภัทนาพร เหล่าคนค้า

Mrs.Patanaporn Laokonka

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

patanaporn.nbp1@esdc.go.th

084-4054597

นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ

Miss.Maliwan Sukjai

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

maliwan.nbp1@esdc.go.th

085-7560784

นางพจนี เหล็กกล้า

Mrs.Pochanee Lekkla

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pochanee.nbp1@esdc.go.th

089-8420622

นางสุลัคนา เสาวรส

Mrs.Sulackana Saowaros

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

sulackana.nbp1@esdc.go.th

086-8632580

นางสาวเกดสินี พลบูรณ์

Miss.Gadsinee PhoneBoon

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

gadsinee.nbp1@esdc.go.th

089-2780495

นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง

Miss.Pratyaporn Boonruang

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

pratyaporn.nbp1@esdc.go.th

089-3479065

นางสมถวิล ติดสุข

Mrs.Somtawin Tidsuk

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

somtawin.nbp1@esdc.go.th

085-7500938

นางสาวปิยะพร ประภูชะกา

Miss.Piyaporn Praphuchaga

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

piyaporn.nbp1@esdc.go.th

084-8711818

นายสุขอนันต์ อักษร

Mr.Sookhanan​ Aksorn

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

sookhanan@esdc.go.th

063-7944551

นางสาวปานระพี ทัพธานี

Miss.Panrapee Tabtanee

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

panni.t1225@gmail.com

091-8646746

นายชัยสิทธิ์ คำภู

Mr.Chaiyasith Kamphu

ศึกษานิเทศก์

chaiyasithkamphu@gmail.com

089-5702996

นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม

Miss.Pannarad Boonprom

ศึกษานิเทศก์

kruying.net@gmail.com

080-5664553

นายคำบุญ โพธิ์ดา

Mr.

ศึกษานิเทศก์

kruying.net@gmail.com

080-5664553

นายยอดชาย จันทะวงษ์

M

ศึกษานิเทศก์

@gmail.com

080-5664553

นายนฤบดินทร์ นันทะกุล

Mr.Narubodin Nantakul

ศึกษานิเทศก์

Narubodinnantakul@gmail.com

095-1697552