ทำเนียบบุคลากร

 
นายบุญธรรม  บรรเทาพิษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

 
นายอุทัย  เมืองคุณ
Mr.Uthau Muangkhun
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
uthau.nbp1@esdc.go.th
081-9542063
 
นายพงษ์ศักดิ์   บึงมุม
Mr.Pongsak Buengmoom
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pongsak.nbp1@esdc.go.th
086-2362534
  นายคำตา  อ้วนสาเล
Mr.Kamta Uansale
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kamta.nbp1@esdc.go.th
081-9770198

 
นายสัมฤทธิ์   เหลาเพ็ง
Mr.Samrit Laopheng
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
samrit.nbp1@esdc.go.th
086-2185032


 
นายพรชัย  จันทะคุณ
Mr.Ppornchai Jantakhun
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pornchai.nbp1@esdc.go.th
086-7140243
 
นางสาวอัมรา  เวียงแสง
Miss.Amara Wiangsang
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
amara.nbp1@esdc.go.th
088-5346195
 
นางภัทนาพร   เหล่าคนค้า
Mrs.Patanaporn Laokonka
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
patanaporn.nbp1@esdc.go.th
084-4054597
 
นางสาวมะลิวรรณ  สุขใจ
Miss.Maliwan Sukjai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
maliwan.nbp1@esdc.go.th
085-7560784
 
นางบัวประกายแก้ว  มาร์ติน
Mrs.Buaprakhaygaew Martin
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
buaprakhaygaew.nbp1@esdc.go.th
090-0318168
 
นางวงษ์จันทร์  จันทร์ชมภู
Mrs.Wongjan Janchompoo
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
wongjan.nbp1@esdc.go.th
089-7102503
 
นางพจนี เหล็กกล้า
Mrs.Pochanee Lekkla
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pochanee.nbp1@esdc.go.th
089-8420622
 
นางสุลัคนา  เสาวรส
Mrs.Sulackana Saowaros
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sulackana.nbp1@esdc.go.th
086-8632580

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สุลัคนา
 
นางปิยฉัตร์  ใจเอื้อ  รอส์ลตัน
Mrs.Piyachat Jai-uea Ralston
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
piyachat.nbp1@esdc.go.th
089-9416716
 
นางสาวเกดสินี  พลบูรณ์
Miss.Gadsinee PhoneBoon
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
gadsinee.nbp1@esdc.go.th
089-2780495
  นางสาวปรัชญาพร  บุญเรือง
Miss.Pratyaporn Boonruang
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pratyaporn.nbp1@esdc.go.th
089-3479065
  นางสมถวิล  ติดสุข
Mrs.Somtawin Tidsuk
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
somtawin.nbp1@esdc.go.th
085-7500938
 
นายณัฐพงศ์  ฉลาดแย้ม
Mr.Natthaphong Chalatyaem
ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
natthaphong.nbp1@esdc.go.th
098-3625416
 
นางสาวปิยะพร  ประภูชะกา
Miss.Piyaporn Praphuchaga
ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
piyaporn.nbp1@esdc.go.th
084-8711818