ทำเนียบบุคลากร/หน้าที่รับผิดชอบ

นายคำตา  อ้วนสาเล
Mr.Kamta Uansale
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kamta.nbp1@esdc.go.th
081-9770198
นายสัมฤทธิ์   เหลาเพ็ง
Mr.Samrit Laopheng
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
samrit.nbp1@esdc.go.th
086-2185032

นางสาวอัมรา  เวียงแสง
Miss.Amara Wiangsang
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
amara.nbp1@esdc.go.th
088-5346195


นางภัทนาพร   เหล่าคนค้า
Mrs.Patanaporn Laokonka
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
patanaporn.nbp1@esdc.go.th
084-4054597


 
นางสาวมะลิวรรณ  สุขใจ
Miss.Maliwan Sukjai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
maliwan.nbp1@esdc.go.th
085-7560784


นางพจนี เหล็กกล้า
Mrs.Pochanee Lekkla
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pochanee.nbp1@esdc.go.th
089-8420622


นางสุลัคนา  เสาวรส
Mrs.Sulackana Saowaros
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sulackana.nbp1@esdc.go.th
086-8632580


 
นางสาวเกดสินี  พลบูรณ์
Miss.Gadsinee PhoneBoon
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
gadsinee.nbp1@esdc.go.th
089-2780495


นางสาวปรัชญาพร  บุญเรือง
Miss.Pratyaporn Boonruang
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pratyaporn.nbp1@esdc.go.th
089-3479065นางสมถวิล  ติดสุข
Mrs.Somtawin Tidsuk
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
somtawin.nbp1@esdc.go.th
085-7500938


 
นางสาวปิยะพร  ประภูชะกา
Miss.Piyaporn Praphuchaga
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
piyaporn.nbp1@esdc.go.th
084-8711818
  

นายสุขอนันต์  อักษร
 Mr.Sookhanan​   Aksorn
 ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 sookhanan@esdc.go.th
 063-7944551


 
นางสาวปานระพี  ทัพธานี
Miss.Panrapee  Tabtanee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
panni.t1225@gmail.com
091-8646746
 

นายชัยสิทธิ์  คำภู
Mr.Chaiyasith  Kamphu
ศึกษานิเทศก์
chaiyasithkamphu@gmail.com
089-5702996 

นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม
Miss.Pannarad  Boonprom
ศึกษานิเทศก์
kruying.net@gmail.com
080-5664553


 
 นายคำบุญ  โพธิ์ดา
Mr.
ศึกษานิเทศก์
kruying.net@gmail.com
080-5664553
 

นายยอดชาย  จันทะวงษ์
M
ศึกษานิเทศก์
@gmail.com
080-5664553


 

นายนฤบดินทร์  นันทะกุล
Mr.Narubodin Nantakul
ศึกษานิเทศก์
Narubodinnantakul@gmail.com
095-1697552


 

นางสาวประไพรพร  
Mr.
ศึกษานิเทศก์
@gmail.com
095-1697552