ทำเนียบบุคลากร


  นายคำตา  อ้วนสาเล
Mr.Kamta Uansale
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kamta.nbp1@esdc.go.th
081-9770198

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.คำตา
 
นายสัมฤทธิ์   เหลาเพ็ง
Mr.Samrit Laopheng
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
samrit.nbp1@esdc.go.th
086-2185032

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สัมฤทธิ์

 
นางสาวอัมรา  เวียงแสง
Miss.Amara Wiangsang
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
amara.nbp1@esdc.go.th
088-5346195

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.อัมรา
 
นางภัทนาพร   เหล่าคนค้า
Mrs.Patanaporn Laokonka
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
patanaporn.nbp1@esdc.go.th
084-4054597

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ภัทนาพร
 
นางสาวมะลิวรรณ  สุขใจ
Miss.Maliwan Sukjai
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
maliwan.nbp1@esdc.go.th
085-7560784

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.มะลิวรรณ
 
นางพจนี เหล็กกล้า
Mrs.Pochanee Lekkla
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pochanee.nbp1@esdc.go.th
089-8420622

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.พจนี
 
นางสุลัคนา  เสาวรส
Mrs.Sulackana Saowaros
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
sulackana.nbp1@esdc.go.th
086-8632580

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สุลัคนา
 
นางสาวเกดสินี  พลบูรณ์
Miss.Gadsinee PhoneBoon
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
gadsinee.nbp1@esdc.go.th
089-2780495

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.เกดสินี
  นางสาวปรัชญาพร  บุญเรือง
Miss.Pratyaporn Boonruang
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
pratyaporn.nbp1@esdc.go.th
089-3479065
  นางสมถวิล  ติดสุข
Mrs.Somtawin Tidsuk
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
somtawin.nbp1@esdc.go.th
085-7500938

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สมถวิล
 
นางสาวปิยะพร  ประภูชะกา
Miss.Piyaporn Praphuchaga
ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ
piyaporn.nbp1@esdc.go.th
084-8711818

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ปิยะพร
 
นายสุขอนันต์  อักษร

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สุขอนันต์
 

นางสาวพรรณนิดา  ทัพธานี
Miss.Pannida  Tabtanee
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
panni.t1225@gmail.com
091-8646746
 

นายชัยสิทธิ์  คำภู

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ชัยสิทธิ์ คำภู

 

นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม
Miss.Pannarad  Boonprom
ศึกษานิเทศก์
kruying.net@gmail.com
080-5664553

ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.ปัณณรัตน์