Website ศน.ฝึกประสบการณ์ รุ่น 18 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

นางณิชาภัทร  เหตุเกษ

นางกมลวลี  บุญแสนแผน

นายคำบุญ  โพธิ์ดา

นางสาวณัฐชนก เนาวรังสี

นางสาวพิราวรรณ ประสานทรัพย์

นายสมศักดิ์  วันโย

นางสาวประไพรพร  สาวะรก

นางสาวนันทนา  พงทะวงษ์

นางสาวศิริพร  คำภูษา

นางสาวสิริวิมล  สัมพันธพงษ์

นางสาวนิรมล  ปาปะขำ

นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี

นายยอดชาย  จันทะวงษ์

นายนฤบดินทร์  นันทะกุล

รายงานการค้นคว้าอิสระศึกษานิเทศก์ฝึกประสบการณ์  รุ่นที่ 18 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นางสาวเตือนใจ  แสนนา

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นางณิชาภัทร  เหตุเกษ

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นางกมลวลี  บุญแสนแผน

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นายคำบุญ  โพธิ์ดา

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นางสาวณัฐชนก เนาวรังสี

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นางสาวพิลาวรรณ ประสานทรัพย์

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นายสมศักดิ์  วันโย

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นางสาวประไพรพร  สาวะรก

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นางสาวนันทนา  พงทะวงษ์

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นางสาวศิริพร  คำภูษา

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นางสาวสิริวิมล  สัมพันธพงษ์

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นางสาวนิรมล  ปาปะขำ

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS)  นายยอดชาย  จันทะวงษ์

รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) นายนฤบดินทร์  นันทะกุล

ศึกษาดูงาน สพป.นภ1

งานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู

โรงเรียนบ้านนาดีฯ

โรงเรียนหินลับศิลามงคล

โรงเรียนวังน้ำขาวฯ

โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ