สารนิเทศสัมพันธ์

 
                 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “โครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2562   

**กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  
  
  

Comments