สารนิเทศสัมพันธ์

 

                การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน “โครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่านผ่านห้องสมุด 3 ดี” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2562   

                *** กลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา        

  
  
  


Comments