รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

                                                                                                             นายเกิดมี  สอนเมือง

          รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  2) เพื่อรายงานผลการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จำนวน 156 โรงเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 16,583 คน เครื่องมือในการประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้วัดและประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

          สรุปผลการศึกษา

1. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า โครงการร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี 7 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1) ฐานข้อมูลครบ เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในระดับสถานศึกษา เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียน และนำข้อมูลที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลสู่การพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไป พบว่า มีข้อมูลที่แท้จริงทั้งระบบ และสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้อย่างแม่นยำที่พร้อมดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้เต็มตามศักยภาพสู่คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ขั้นตอนที่ 2  ระบบดี คือ การร่วมกันวางแผนงาน กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียน โดยได้กำหนดเป็นแนวทางดำเนินการของคณะทำงาน 2 ฝ่าย คือ คณะทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานระดับสถานศึกษา ซึ่งมีกรอบแนวทางการดำเนินการ ของทั้ง 2 ฝ่ายที่แบ่งแยกชัดเจน ภายใต้หลักการเดียวกัน คือ “ระบบดี  มีทีมงาน” ขั้นตอนที่ 3 มีทีมงาน ได้แก่ คณะกรรมการทำงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ในการดำเนินการประสานข้อมูลสารสนเทศ การออกแบบการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม ตลอดจนการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยมุ่งหวังความสำเร็จที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ขั้นตอนที่ 4 ประสานทุกองค์กร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการบริหารงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา รับทราบข้อมูลร่วมกัน โดยเน้นวิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) และประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติการสอนจริง พบว่า ครูผู้สอนจัดกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยนำสื่อนวัตกรรม มาใช้แก้ไขและพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนอย่างจริงจัง ผู้บริหารสถานศึกษากำกับติดตามการปฏิบัติงานของครู ความร่วมมือของผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง ขั้นตอนที่ 6 อิงระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นการนิเทศเชิงระบบแบบกัลยาณมิตร ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการเพื่อผลสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการพัฒนาแก้ไขปัญหาการอ่าน การเขียนที่เป็นข้อมูลตามสภาพจริงเชิงระบบที่สามารถตรวจสอบและรับรองข้อมูลได้อย่างแท้จริง ขั้นตอนที่ 7 ร่วมกันชื่นชมผลงาน คือ ร่วมกันประเมินผลการดำเนินการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนส่งเสริมการสร้างขวัญกำลังใจผู้ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนที่ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่ทำร่วมกันไว้ อันเป็นผลงานที่ได้ร่วมกันดำเนินงานมาทั้งระบบให้เป็นที่ชื่นชอบ ชื่นชมอย่างเต็มความภาคภูมิใจและยั่งยืนต่อไป

2. ผลการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบว่า ารทดสอบ                วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ด้านความสามารถทางภาษา เปยบเบรีการกษ2558 แลรศกษา 2559 บว กากษา 2559 นนฉลี่ยสา ปการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 5.24 ซึ่งสูงขึ้นเกินร้อยละ 3  ผลการทดสอบ         ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาภาษาไทย   ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบผลกับปีการศึกษา 2558  รายวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.14  

ข้อเสนอแนะ

          1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน

    1.1 ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างกรอบวัฒนธรรมแห่งการอ่าน การเขียนภาษาไทย

         1) ทักษะพื้นฐาน โดยเน้นอ่านออก เขียนได้ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1

         2) การสร้างนวัตกรรม การออกแบบการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ที่หลากหลายน่าสนใจให้เกิดความสนุก มุ่งมั่น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

1.2 ส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างกรอบวัฒนธรรมความรับผิดชอบ

1) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านทักษะการอ่าน การเขียน ให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน

                    2) มีการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานของนักเรียน และโรงเรียนเพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและยั่งยืน 

          2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อเนื่องที่สำคัญต่อไป

              ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรกำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน

     2. ควรส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยและใช้ทรัพยากรทางวิชาการและการบริหารจัดการร่วมกัน

     3. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สร้างเครือข่าย และเป็นศูนย์พัฒนาการอ่าน การเขียน เฉพาะด้าน มีเวทีในการนำเสนอผลงานในเวทีระดับที่สูงขึ้น

Comments