เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 ลำดับ      ชื่อเรื่อง         ชื่อเจ้าของผลงาน
 1  รายงานผลการศึกษาการพัฒนาครูผู้สอนด้วยชุดฝึกอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  นางสาว  ปิยะพร  ประภูชะกา
 2  รายงานการพัฒนาการส่งเสริมการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 นายเกิดมี  สอนเมือง
 3 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู  นายณรงค์ โคตรจันทา
 4 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภูนายณรงค์ โคตรจันทา


 

 

Comments