ภาษาอังกฤษ


 gif ภาพเคลื่อนไหว    Click  กรอกข้อมูลครูผู้ผ่านการอบรม Boot Camp                             ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 1-20)

********************************************************************************************************************************************

gif ภาพเคลื่อนไหว ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร           ภาษาอังกฤษตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2560 

********************************************************************************************************************************************

gif ภาพเคลื่อนไหว สรุปรายงานผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมตามไปดู  
       "English Follow Up" 
          เดือนกันยายน 2560


           ปกหน้า     ปกหลัง      คำนำ,สารบัญ    บทที่ 1-3    บทที่4,ภาคผนวก     คำสั่ง

********************************************************************************************************************************************

  รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมตามไปดู "English Follow Up"  
คำชี้แจง กิจกรรมตามไปดู ป.3, ป.6, ม.3
      คลิกรายงานระดับคุณภาพ (โดยคณะกรรมการคุมสอบเป็นผู้บันทึก)
     ปฏิทินออกทดสอบคลิกที่นี่ (ยังไม่สมบูรณ์  คลิกตรวจสอบค่ะ) 
     ป.3     ป.6    ม.3      

    หมายเหตุ   
              1. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน พร้อมกรอกรายละเอียดผู้เรียน เลขที่ ชื่อ สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้คณะกรรมการคุมสอบให้เรียบร้อย  ก่อนวันสอบ
              2. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และหรือสติปัญญา ที่มีข้อมูลในระบบ SET  โปรดใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้าเลขที่

********************************************************************************************************************************************

Comments