ภาษาไทย

gif ภาพเคลื่อนไหว  โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
ให้ศูนย์เครือข่าย ฯ กรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่ 31  พฤษภาคม 2561
เขตพื้นการศึกษาจะจัดประกวดแข่งขันในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 
และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 7  มิถุนายน 2561 
 ******ให้กรอกตามศูนย์เครือข่าย ฯที่กำหนดเขียนเรียงไว้แล้ว******
  
กิจกรรมการแข่งขัน
   1. การคัดลายมือ                               รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขัน 
   2. เรียงร้อยถ้อยคำ                            ** หนังสือราชการ
   3. การย่อความ                                 ** คำสั่งกรรมการตัดสิน     หนังสือราชการ     ขอใช้สถานที่
   4. การแต่งคำประพันธ์                       ** แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ (ให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุญาตนำมาในวันที่แข่งขันด้วยค่ะ 
   5. พืนิจวรรคดี                                                                               สำหรับกรรมการตัดสิน)
                                                         ** แผนผัง/ห้องแข่งขัน
  
ประกาศราชื่อผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

           


ศูนย์ข่ แบบกรอกรายชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายฯ ายฯ ทำการแข่งขันในระดับศูนย์เครือข่ายฯให้แล้วเสร็จ  ภายในวันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน 2560  โดยพร้อมเพรียงกัน และศูนย์เครือข่ายฯ  ส่งรายนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ในแต่ละกิจกรรมตามระดับชั้น ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2559  ในระบบออนไลน์ที่ห้องนิเทศออนไลน์  ศน. มะลิวรรณ  สุขใจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 14 มิถุนายน 2560  และแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในวันเสาร์ที่ 17  มิถุนายน  2560 ณ  โรงเรียนหนองบัววิทยายน
                                         11. ฟอร์มขออนุญาตไปราชการ (อย่าลืมขออนุญาตนะค่ะ นำมาในวันแข่งขันด้วย)
                                          (กรุณาตรวจสอบรายชื่อให้ถูกต้อง  หากเขียนผิดให้แก้ไขใหม่พิมพ์เพิ่มในช่องกิจกรรมที่นี่ค่ะ) 
                                            ภายใน  30 มิถุนายน 2560
                                                1. กิจกรรมเรียงความ               2. กิจกรรมแต่งกลอน   
                                                3. กิจกรรมอ่าน PISA                4. กิจกรรมคัดลายมือ 
                                                5. กิจกรรมเขียนตามคำบอก         
                         
                                     13. หนังสือราชการ  ไปแข่งขันวันที่ 1 กรกฎาคม 2560       ชื่อโรงเรียน
                          gif ภาพเคลื่อนไหว  14. เกียรติบัตรครูและนักเรียน 
                                                1. เรียงความครู                          7.  คัดลายมือครู
                                                2. เรียงความนักเรียน                  8.  คัดลายมือนักเรียน
                                                3. แต่งกลอนครู                         9.  เขียนตามคำบอกครู
                                                4.  แต่งกลอนนักเรียน                10  เขียนตามคำบอกนักเรียน
                                                5.  อ่าน PISA ครู
                                                6.  อ่าน  PISA  นักเรียน
                           gif ภาพเคลื่อนไหว 15. หนังสือราชการ ปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ระหว่าง 26-29 กรกฎาคม 2560         รายชื่อโรงเรียน


gif ภาพเคลื่อนไหวด่วน... ประกาศผลการสอบอ่าน เขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 1/2559 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา      คลิกดูผลที่นี่
Comments