O-NET NT PISA

O-NET


ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6O-NET

ดาวโหลดข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560


ผลสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2558 - 2560

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบ 
o-net 60

หนังสือราชการ ที่ ศธ 04172/207  [ แต่งตั้งคำสั่ง ]
หนังสือราชการ ที่ ศธ 04172/210  [ เชิญประชุม ]

กรรมการระดับศูนย์สอบ ]
(ฉบับปรับปรุง 3/02/2561)

ระดับชั้น ป.6 
(บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ฉบับปรับปรุง 3
/02/2561)

หัวหน้าประจำสนามสอบ ป.6 ]
กรรมการกลาง ป.6 ]
กรรมการคุมสอบ ป.6 ]
ผู้ประสานงานและนักการภารโรง ป.6 ]

ระดับชั้น ม.3
(บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ฉบับปรับปรุง 3/02/2561)


► 
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6 

Comments