ห้องสมุด 3 ดี

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2561


ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กรอกแบบสำรวจ จำนวน 2 ชุด 
ให้แลวเสร็จในวันที่ 29 เมษายน 2561
                    ภาพกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน ผ่านห้องสมุด 3 ดี                  

                                                                   


 
 ส่งเสริมรักการอ่าน

ดาวโหลด

       https://drive.google.com/file/d/0B4uPTv9W0eEqTWVUZThKNTd2LWM/view?usp=sharing รายงานการศึกษาดูงาน จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559
             
                         เป้าหมายคุณภาพการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
                         บทบาทและหน้าที่ของโรงเรียนในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                         ปีงบประมาณ 2554 -2556


        


            

                
Comments